Gure Aita

Gure Aita: azken bi mila urteak hika Yavhe edo Jaungoikoari.

http://en.wikipedia.org/wiki/Joanes_Leizarraga
http://klasikoak.armiarma.com/idazlanak/L/LeizarragaKateximea.htm

Leizarraga 1570

Gure Aita ceruëtan aicena,
Sanctifica bedi hire Icena.
Ethor bedi hire Resumá.
Eguin bedi hire vorondatea,
ceruän beçala lurrean-ere.
Gure eguneco oguia
iguc egun.
Eta barka ietzaguc gure bekatuac,
nola guc-ere offensatu gaituztenér
barkatzen baitrauëgu.
Eta ezgaitzala sar eraci tentationetan,
baina deliura gaitzac gaitzetic.
Amen.

http://www.vc.ehu.es/gordailua/aitagurea.htm
AITAGUREA
(1691)

Aita gurea, ceruetan zagozana.

Sanctificadu dila zure izena.

Vetor gugana zure erregnua.

Cumpli bidi zure uorondatea,

Egunean eguneango gure oguia emun eiguzu egun.

Parcatu eiguzu gure becatuac,

guc parcatuten deusteguna leguez gueure zordunai.

Ez eiguzu ichi tentacionen iaustitem.

Guardatu ta libradu gaguizu gaiz gustietatic, Iauna. Amen Iesus.

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2004418

1. BETOLAZA (1596)

1. Ayta gurea
2. Ceruetan çagoçana
3. Satificadu içandila çure içena
4. Etorvidi gugana çure Ereynua
5. Eguinvidi çure borondatea
6. nolan Ceruan, alan lurrean.
7. Emon eguiguçu egunean eguneango gure oguia
8. da parcatu eguiguçuz gure pecatuac
9. guc gueure çordunay parquetan deusteguna leguez
10. da echiezeyguçu jausten tentacinoan
11. baya libradu guaiguiçuz gach gustiric
12. Amen Iesus.

2. CAPANAGA (1656)
1. Ayta gurea
2. çeruetan dagoala
3. santificadu bidi çure içena
4. vetor çure erreñua gugaña
5. eguinvidi çure vorondatea
6. alan lurrean nola zeruan.
7. egunean eguneango gueure oguia egun iguçu
8. parcatu eguiguçuç gueure zorrac
9. çelan gueuc parcaetan deustagun gueure çcordunay
10. echi çeeguiguzu tentaziñoan iausten
11. libradu gaguiçala gach guztietaric

3.VIVA JESUS (1660)
1. Ayte gure
2. Zeruetan zagozana
3. Santifiquedu dala zure Yzena
4. Betor guguena zure Erreynue
5. Cumplibidi zure borondatea
6. zelaan ceruen alaan lurrean.
7. Emon eguiguzuegunean eguneango oguie
8. Parcatu eguiguzus gueure pecatuec
9. guc gueuc gueure zordunney parcaeta deustegucena leguez,
10. Ce eguiguzu echi jausten tentaciñoean
11. baye libredu gaguizus gauce deungue gustietaric
12. Amen Iesus.

4. ZUBIA (1691)
1. Aita gurea
2. Ceruetan zagozana
3. Santificadu dila zure izena.
4. vetor gugaña zure erregnua;
5. cumpribidi zure uorondatea
6. nolan zeruan alan lurrean.
7. egunean egunago gure oguia emuneiguzu egun.
8. Parcatu eiguzu gure becatuac
9. guc parcatuten deusteguna leguez gueure zordunai;
10. ez eiguzu ichi tentacionen iaustitem;
11. guardadu da libradu gaiguzu gaiz gustietatic Iauna:
12. Amen Iesus.

5.ARZADUN (1731)
1. Aita gurea
2. Ceruetan zagozana,
3. santificadudila zure icena.
4. Betorgueugaña ceure Erreñua
5. Eguinbidi ceure vorondatea,
6. celan Ceruan alan Lurrean
7. Gueure ogui egunean eguneangoa egun iguçu.
8. Parcatueguiguzuz gueure zorrac,
9. celan gueuc parquetan deustegun gueure zordunai.
10. Ichiez eguiguzu jausten tentacinoan.
11. Baya gaguizuz Jauna gacherean libradu.
12. Amen Jesus.

6. ARZADUN (1758)
1. Ayta gurea
2. Ceruetan zagozana,
3. santificadu dila zure izena
4. Betor gueugana ceure Erreñua.
5. Eguinbidi ceure borondatea,
6. nolan Ceruan, alan Lurrean.
7. Gueure ogui egunean eguneangoa egun iguzu.
8. Parcatueguiguzuz gueure zorrac,
9. celan gueuc parquetan deustegun gueure zordunai.
10. Ichiezeguiguzu jausten tentacinoan.
11. Baya gaguizuz jauna gachetatic libradu,
12. Amen Jesus.

7. CARDAVERAZ (1762)
1. Aita gurea
2. Ceruetan zagozana:
3. santificadu bedi zure icena:
4. betor gugana zure Erreinua:
5. eguin bedi zure borondatea,
6. nolan Ceruan, alan lurrean:
7. Egun iguzu gure egunean eguneango oguia:
8. eta parcatu eiguzuz gure zorrac,
9. guc gure zordunai parcaetan deusteguzan leguez:
10. eta ichi ez eiguzu tentaciñoan jausten:
11. baia libradu gaguizuz gach eric.
12. Amen.

8. OLAECHEA (1763)
1. Aita gurea
2. Ceruetan zagozana:
3. santificadu bedi zure icena:
4. betor zure erreñua gugana
5. eguin bedi zure borondatea
6. celan Ceruan alan lurrean.
7. emon eguiguzu gaur gueure eguneango oguia,
8. eta parcatu eguiguzuz gueure zorrac
9. gueuc gueure zordunai parquetan deusteguzan leguez:
10. eta ichi ezeiguzu jausten tentaciñoean,
11. baia libradu gaguizuz gacheric.
12. Amen

9. OLAECHEA (1794)
1. Aita guria
2. Cerubetan zagozana;
3. santificadu bedi zure icena.
4. betor, zure erreñuba gu gana:
5. eguin bedi ceure borontatia
6. celan Ceruban alan lurrian,
7. emon eguiguzu gaur gueure egunian eguniango oguija,
8. eta parcatu eguiguzuz gueure zorrac
9. guc gueure zordunai parcatuten deuseguzan leguez:
10. eta ichi eceiguzu jausten tentaciñoian:
11. baija libradu gauizuz gacheric
12. Amen

10. MOGUEL (1813)
1. Aita guria
2. Cerubetan zagozana
3. Santificadu bedi zure icena
4. Betor gugana zure Erreinuba:
5. Eguin bedi zure borondatia
6. nolan Ceruban, alan Lurrian.
7. Egunian eguniango gueure oguija egun iguzu:
8. Eta parcatu eiguzuz gueure zorrac,
9. guc gueure zordunai parquetan deutseguzan leguez:
10. Eta ichi ez eguizu tentacinoian jausten:
11. Baña libradu gaizuz gacheric.
11. Amen.

11. MOGUEL (1819)
1. Aita guria
2. Cerubetan zagozana
3. Santificadu bedi zure icena:
4. Betor gugana zure Erreinuba:
5. Eguin bedi zure borondatia:
6. nolan Ceruban, alan Lurrian.
7. Egunian eguniango gueuer oguija egun iguzu:
8. Eta parcatu eiguzuz gure zorrac,
9. gc gueure zordunai parquetan deutseguzan leguez.
10. Eta ichi ez eguizu tentacinoian jausten:
11. Baña libradu gaizuz gacheric.
12. Amen.

12. LAUDIYO (1828)
1. Aita guria
2. Ceruetan zagozana:
3. Santificado bedi zure ucena:
4. betor gugana zure erreinua,
5. eguin bedi zure borondatia
6. celan Ceruan, alan Lurrian.
7. Emon eguiguzu gaur gueure egunian eguniango oguiya:
8. eta parcatu eiguzuz gueure zorrac,
9. gueuc gueure zordnai parquetan deutseguzan leguez:
10. baya libradu gauizuz gacheric.
11. Amen.

13. MOGUEL (1840)
1. Aita guria
2. Cerubetan zagozana:
3. Santificadu bedi zure izena.
4. Betor gu gana zure erreinuba:
5. Eguin bedi zure borondatia,
6. nolan Ceruban, alan lurrian.
7. Egunian eguniango gueure oguija egun eguizu:
8. Eta parcatu eiguzuz gueure zorrac,
9. gueuc gueure zordunai parquetan deutzeguzan leguez:
10. Eta ichi ez eguizu tentacinoian jausten:
11. Baña libradu gaizuz gacheric.
12. Amen.

14. BUSTURIA (1849)
1. Aita gurea
2. ceruetan zagozana;
3. santificadu bedi zure icena,
4. betor gugana zure erreinua,
5. eguin bedi zure vorondatea,
6. celan ceruan, alan lurrean.
7. Emon eiguzu gaur gueure egunian eguniango oguia;
8. ta parcatu eiguzuz gueure zorrac,
9. guc gueure zordunai parquetan deutseguzan leguez,
10. ta ichi ez eiguzu tentaciñoan jausten,
11. baña libradu gaguizuz gacheric.
12. Amen.

15. BURGOA (1849)
1. Aita guria
2. Cerubetan saosana,
3. santificaduba isen dilla sure isena,
4. betor sure Erreiñuba gugana,
5. ein bedi sure borondatia
6. celan Ceruban, alan lurrian.
7. Egunian eguniango gueure oguija gaur emon eigusu;
8. parcatu eigusus gure sorrac,
9. Gueuc gure sordunai parcatuten dotsagusena les,
10. Da eseigusu ichi tentaciñuen jausten,
11. Baie librau gaisus gachetic.
12. Amen jesus.

16. LAUDIYO (1854)
1. Aita guria
2. Ceruetan zagozana:
3. santificadu bedi zure icena:
4. betor gugana zure erreinua,
5. eguin bedi zure borondatia
6. celan Ceruan, alan lurrian
7. Emon eguiguzu gaur gueure egunian eguniango oguiya:
8. eta parcatu eiguzuz gueure zorrac,
9. gueuc gueure zordunai parquetan deutseguzan leguez:
10. eta ichi ez eiguzu tentaciñoan yausten:
11. baya libradu gaguizuz gacheric.
12. Amen.

17. MOGUEL-BONAPARTE (1857)
1. Aita guria
2. zerubetan zagozana:
3. Santificadu bedi zure izena
4. Betor gu gana zure erreiñuba.
5. Egin bedi zure borondatia,
6. zelan zeruban, alan lurrian.
7. Egunian eguniango geure ogiya emon egiguzu gaur.
8. Eta parkatu egiguzuz geure zorrak,
9. geuk geure zordunai parketan deutseguzan legez.
10. Eta ez egiguzu ichi jausten tentaziñoian.
11. Baña libradu gagizuz gachetik.

18. GARIT AONANDIA (1889)
1. Aita guria
2. zerubetan zagozana:
3. santificadu bedi zure izena:
4. betor gugana zure erreñua:
5. egiñ bedi zure borondatia
6. zelan zeruan, alan lurrian.
7. Geure ogi egunerocua gaur emon egiguzu;
8. eta parcatu eiguzuz geure zorrac,
9. geuc geure zordunai bere parcatuten deutzaguzan legez:
10. ta ez eiguzu ichi jausten tentaziñuan:
11. baña libradu gaizuz gachetic.
12. Amen.

19.AZKUE (1896)
1. Zeruetan zagozan
2. gure Aita:
3. donetua izan bei zure izena,
4. betorkigu zure agintaritzea,
5. egin bei zure nai izatea
6. zeruan legez lurrean.
7. Egunean eguneango geure ogia gaur emon eiguzu,
8. eta parkatu eiguzuz geure zorrak,
9. geuk geure zordunai parkatuten dautsaguzanez,
10. eta ezeiguzu esetsian iausten etsi;

11. baina gorde gaizuz gaitzetatik. Arren bai.

20. ITURZAETA (1899)
1. Aita gurea
2. ceruetan zagozana
3. Santificadua izan bedi zure icena.
4. Betor gugana zure erreñua.
5. Eguin bedi zure borondatea
6. celan ceruan alan lurrean.
7. Egunean eguneango gueure oguiya gaur emon eguiguzu.
8. Parcatu eguiguzuz gueure zorrac,
9. guc gueure zordunai parcatuten deutseguzan leguez.
10. Ez eguiguzu ichi esetsiyan edo tentacinoan jausten.
11. Baña libradu gaguizuz gachetic.

21.AZKUE (1900)
1. Aita gurea
2. zeruetan zagozana,
3. donetsia izan bedi zure izena
4. betor zure aginpena.
5. Egin bedi zure naia
6. zeruan legez lurrean.
7. Egunean eguneango gure ogia gaur emoiguzu,
8. ta parkatu eizuz gure zorrak
9. guk geure zordunai parketan deutseguzan legez.
10. Ez itsi tentaziñoian iausten;
11. baiña gorde gaizuz gatsetatik.
12. Arren.

22.ARANA (EN USO) (1902)
1. Aita gurea
2. zeruetan zagozana.
3. santificadu bedi zure izena,
4. betor geugana zeure ereinua
́
5. egin bedi zure borondatea
6. zelan zeruan, alan lurean.
́
7. Emon egiguzu gaur geure egunean-eguneango ogia,
́
8. parkatu egiguzu geure zorak ́
9. geuk geure zordunai parkatuten deutseguzan legez.
́
10. Ta itzi ez egiguzu tentaziñoean jausten
11. baina libradu gagizuz gaitzetik.
12. Amen.

23.ARANA (CORRECCION) (1902)
1. Geure aita
2. Goikoa
3. zeure izena donetsi bedi
4. zeure ala belkigu,
5. zeure gurea egin bedi
6. donokian lez ludian be.

7. Emoguzu gaur be geuretzako ogi egunokoa.
́
8. Azketsi geuri geure zora ́
9. geuk be geure zordunena dazketsegun lez
́
10. ta ziltzaldian ez gagizuz itzi
11. gatzetatik jabon baino.
12. Olantxe.

24. JERUSALÉN (1902)
1. Aita gurea
2. Zeruetan zagozana,
3. donetsia izan bedi zure izena
4. betor gugana zure erreguekuntzea,
5. eguin bedi zure naia,
6. zelan zeruan alan lurrean.
7. Egunean eguneango gure oguia gaur emon eiguzu
8. ta parkatu eiguzuz gure zorrak
9. gure zordunaik guk parketan deutseguzan leguez.
10. Ez ichi zirikaldian jausten,
11. ezpabe gorde gaizuz gachetik.
12. Arren.

Non:N. Zubia, Doctrina Christiana, 1691 (J. De Lezamis, Vida del apostol Santiago, 1699)
Bertsio honen iturria: K.Mitxelena, Textos arcaicos Vascos, Madrid, 1960, 167-168 or.

Aitagurea 335 hizkuntzatan

Izenburua: Aitagurea 11 euskalkitan eta 35 hizkuntzatan.

Idazlea: Aitor Arana.

Argitaletxea: Hiria.

Xxx: xxx Arabarra (1596ko Betolazaren dotrinakoa)

Aita gurea zeruetan zagozana,

sâtifikadua izan dila zure izena.

Etorri bidi gugana zure erreinua.

Egin bidi zure borondatea,

nolan zeruan, alan lurrean.

Emon egiguzu egunean eguneango gure ogia.

Parkatu egiguzuz gure pekatuak,

guk geure zordunai parketan deusteguna legez.

Da etxi ez eiguzu jausten tentaziñoan,

baia libradu gaiguzuz gatx gustirik.

Iruñekoa (1621eko Juan Beriainen liburukoa)

Aita gurea zeruetan [zaudena],

santifika bedi zure izen ori.

Etorri bedi zure erreinua.

Egin bedi zure borondatea

zeruan bezala lurrean ere.

Geure egunerosko ogia eman drazaguzu egun.

Barka drazkiguzu gure zorrak,

guk barkatzen dizkiotegun bezala gure zordunei.

Ezkaitzazula utzi tentazioan erortera,

[baia] libra gaitzazu gaitzetik. Zuberera (L.L. Bonaparteren garaikoa)

Gure Aita zelietan zirena,

erabil bedi saintüki zure izena.

Jin bekigü zure erresuma.

Egin bedi zure boronthatia

zelian bezala lürrian ere.

Igüzü egün gure egüneko ogia.

Pharka itzagutzu gure zorrak,

guk guri zor düner pharkatzen deitzegun bezala.

Eta ezkitzazula ütz tentazionetan erortera,

bena begira gitzazu gaitzetik.

http://eibar.org/blogak/arregi/archive/2008/06/25/aitagurea

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude